nardyti

nardyti
1 nárdyti, -o, -ė K, nardyti, -yja, -yjo K 1. tr. SD253 gramzdinti į vandenį, nardinti, plukdyti: Ans šunelius nárdė į vandenį J. Vieną kartą apkrikštytus tenenardai DP255. | refl.: Jau tatai jam nė trupučio nepadės, norint nardytuos teip dažnai, kaip patmalų ratas DP255. 2. intr. SD195, R385, K plaukti pasinėrus; plaukiojant tai pasinerti, tai vėl iškilti: Tamsiose gelmėse nardė žuvys . Aš benardysiu siera žuvele LTII537. Antis murkt, murkt po vandenį – nárdo J. Būčiau sau benardąs kai narūnelis, būčiau bežydėjęs kai bijūnelis (d.) Vdk. Nenardyk, antele, giliam ežerėly, negraudyk širdelę jaunai našlaitėlei LTR(Zp). Plaukia gulbinas nardydamas, neš vainiką ant sparnelių JD725. Ten krykštė, nardė raiba antelė malūno vandenėlyj BsO28. Antele beplaukysiu, dugnužiu benardysiu JD51. | prk.: Kepurė nardo po krūmalius, o kas eita, nematau Šts. Laikraštininkui tenka nuolat nardyti visuomenės gyvenimo verpetuose . Išsineria iš kasdieniškojo gyvenimo smulkmenų ir nardo savo svajonėse kaip žuvis vandenyje T.Tilv. Vėl dalgiai nardo po rugius, stiprių pjovėjų rankų valdomi sp. ^ Brangi žuvis nenardo visų akivaizdoje PPr171. | refl.: Antys moka ir puikiai nárdytis Kp. Laukinės antys nárdos OG31. | prk.: Skandinas ir nardos tose nedrąsybėsa MP78. 3. intr. murgdytis po vandenį, purvą: Tekiniai nárdo purvuose J. | prk.: Dvasia nečystoji nardo kaip kiaulė purve visokio kūniškumo DP114. 4. intr. greitai vaikščioti, bėgioti, važinėti, landžioti šen ir ten: Po krautuves nardė pirkiniais nešinos šeimininkės ir prisipirkusios bėgo, skubėjo į namus pietų virt A.Vien. Padavėjos nardė tarp staliukų sp. Karvės po dobilus nárdyte nárdo Skdv. Gatvėmis nardo automobiliai sp. Ko tu čia nárdai (kišiesi)? K. ^ Ruda pelytė patvoriais nárdo (šaudyklė) BsM. | refl.: Škač, ko čia nárdais! Sdb. 5. intr. vikriai skraidyti: Virš galvos sugrįžę pempės nardo . Apie jos smailų bokštą nardė kregždės . 6. refl. landyti (šokant figūras): Dvi pori nárdysias (nardysis), o keturias į kerčias pastatys (kadrilių šokdami) Ub. Manai, ka sena, i nešokau, i nenárdžiaus Užv. \ nardyti; išnardyti; išsipanardyti; nunardyti; panardyti; prisinardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nardyti — nárdyti vksm. Tamsiosè gelmėsè nárdė žùvys …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nardyti — 2 nardyti, o, ė 1. tr. sąnarius sukinėti, narinti: Kaulus nardau, t. y. sukinėju, laužau J. Pirštus nardo atsisėdęs be darbo Šts. | refl.: Ryna, kad žandai nardos Ggr. 2. refl. lankstytis, mankštintis: Nardyties, laužyties nora kaip biesukas Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nardymas — 1 nardymas sm. (1), nardymos ind. refl. ind. (ž.) → 1 nardyti: 1. SD195. 2. K Tai plaukiojimas, tai nardymas tų ančiukų po vandenį! Pn. Tatai nardymas jų MP78. 3. → 1 nardyti 5: Juozukas, įsmeigęs akis į žydrą dangų, sekiojo vyturėlio staigų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • narstyti — 1 narstyti, o, ė 1. K, Ad žr. 1 nardyti 2: Netoli mūsų laivo pasirodė ir pradėjo narstyti ruoniai ir jūros kiaunės rš. Ko tos žuvelės šiandien teip narsto po tą Antvardę? Skr. Ar matei, kap antys narsto? Dkš. Ant kalno malūnėlis, pakalnėj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nardžioti — nardžioti, ioja, iojo 1. žr. 1 nardyti 2: Karosėli geltonasis, o kur tu nardžioji? LTR(Vrb). Broliai seselės ieškojo, po Dunojėlį nardžiojo LTR(Kt). 2. žr. 1 nardyti 4: Kiba tu, Jonai, ką pateriojai, kad visądien nardžioji Pls …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drumstas — drum̃stas, drumstà bdv. Vénkite nárdyti, jei vanduõ drum̃stas ir nesimãto dùgno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • drumsta — drum̃stas, drumstà bdv. Vénkite nárdyti, jei vanduõ drum̃stas ir nesimãto dùgno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • murkdyti — mùrkdyti vksm. Vaikai̇̃ mėgsta nárdyti, mùrkdyti vienas ki̇̀tą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsipliuškuoti — 1 atsipliuškuoti BŽ270 užtektinai nardyti, atsipūškinti. pliuškuoti; atsipliuškuoti; išpliuškuoti; nupliuškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnardyti — 1 išnardyti 1. intr. nardant išplaukioti į visas puses: Išnardė visi ančiukai, kur besugaudysi J. Marių narūnai visi išnardė po jūres, po marias, po čystus vandenėlius LTR(Ds). 2. tr., intr. nardant išlandžioti, išžiūrėti: Antys visur išnardo J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”